Lithuanian

Cavallería Rusticana / Kaimo garbė

          (Pietro Mascagni)

 

Lietuvių Opera Čikagoje

49tas sezonas

Sekmadieni, 2005.bal. 24   3 v.p.p.

Morton Auditorium

2401 S. Austin Blvd.

Cicero, IL      (Čikagos priemiestis)

Informacija: (773) 925-6193

Arba aplankykit svetainę LithOperaChicago.org

“Verta pamatyti Čikagoje”,

“Lietuvių opera Čikagoje – tai gerai išlaikyta paslaptis”

Pilnas sceninis pastatymas su choru, orchestru, ir solistais (iš JAV ir Lietuvos)

Bilietų kaina $20 – $50

VIENINTELIS SPEKTAKLIS

Čikagos Lietuvių Opera (49-tas sezonas) stato:

veikalas:  melodrama vieno veiksmo Cavalleria Rusticana (Kaimo garbė)

autorius:  Pietro Mascagni

vertimas į lietuvių kalbą:  Stasys Santvaras (JAV)

veikėjai:

  Santuzza – sopranas                       Nida Grigalavičiūtė (neseniai iš Lietuvos)

  Lola – mezzo sopranas                    Genovaitė Bigenytė (neseniai iš Lietuvos)

  Turiddu – tenoras                             Vytautas Kurnickas (Vilnius, NLOBT)

  Alfio – baritonas                               Eugenijus Vasilevskis (Vilnius, NLOBT)

  Lucia – kontraltas                            Laima Domikaitė (Vilnius, NLOBT)

dirigentas –          Alvydas Vasaitis (JAV)

režisierius –         Eligijus Domarkas (Vilnius, NLOBT)

 chormeisteriai:    Manigirdas Motekaitis (JAV)

                          Jūratė Grabliauskienė (neseniai iš Lietuvos)

orkestras:  “Lyric Opera of Chicago” ir kiti dalyviai

kada ir kur:

    2005 balandžio 24d.,  3 v.p.p. (vienintelis spektaklis)

    Morton Auditorium

    2401 S. Austin Blvd.

    Cicero, IL (Čikagos priemiestis)

bilietai ir informacija

    Vaclovas Momkus (ČLO pirmininkas)

    3222 W. 66th Place

    Chicago, IL 60629

    tel. (773) 925-6193

    Virginija Savrimienė (ČLO sekretorė)

    14805 W. 131st St.

    Lemont, IL 60439

Lietuvių operos darbai bei užmojai – Juozas Končius

Metinis vajaus pokylis su rūpestingai muzikos vadovo A. Vasaičio paruošta menine programa, kurioje  buvo atliktas publiką žavėjęs C. Orff’o muzikinis kūrinys “Carmina Burana” -jau praeityje. Po švenčių atotrūkio, Operos vadovai visom jėgom kibo į šįų metų spektaklio P. Mascagni “Cavalleria Rusticana” operos paruošiamuosius darbus. Laikas bėga nepaprastai greitai. Choras dabar pilnu tempu repetuoja  penktadieniais ir sekmadieniais. Matant šį intensyvų spektakliui pasiruošimą paprašėme maestro pasidalinti mintimis apie šiems metams parinktą operą bei jos atlikėjus .


Klausimas:  Lietuvių operos lankytojams būtų įdomu išgirsti, kodel šiais metais buvo pasirinkta “Cavalleria Rusticana”.

Atsakymas:    Čikagos Lietuvių operos chorui jau artėja didelė šventė, tai yra 50 metų jubiliejus.  Čikagos Lietuvių opera yra vienintelė etninė operos grupė Amerikoje.  Tuo labiau, kad labai mažai meno ansamblių (net ir verslo kompanijų) sulaukia 50 metų sukakties.  Norint pasiruošti tokiai iškiliai šventei, reikalingi įvairūs resursai (finansiniai, moraliniai, ir t.t.).  Tuo pačiu, norisi publikai pateikti veikalą ir šiais 49-tais metais, kuris ne tik praturtina ar pradžiugina eilinio sekmadienio popietę, bet ir palieka gilesnį įspudį bei alegoriją kasdieniniam gyvenimui.

„Cavalleria Rusticana“ yra tokia opera.  Joje yra apsčiai gražaus dainavimo chorui ir solistams, bet   dekoracijų reikalauja mažiau,  solistų skaičius yra mažas, ir simfoninio orkestro sudėtis atitinka mūsų poreikiams.  Iš kitos pusės žiūrint, ši opera yra trumpesnė (2 valandos), tad reikalaus mažiau  orkestrinių repeticijų  atlikti veikalą profesiniame lygyje..  Tuo būdų išvengsime deficito.  Toksai apgalvojimas privedė mus prie sprendimo statyti šią operą.  Tarp kitko, Lietuvoje Cavalleria Rusticana (ištarimas „kavalerija rustikana“) yra vadinama Kaimo garbė.  Tačiau lietuviškas pavadinimas (kaip ir Lietuvoje sutinka) nevisai atitinka tikrajai pavadinimo prasmei.  Reikia pamatyti operą kad suprasti šią plonybę.

Klausimas:  Publika visada gėrisi puikiai paruošto Operos choro dainavimu, o kaip šiais metais, ar bus kur pasireikšti chorui?

Atsakymas:  „Cavalleria Rusticana“ veiksmas vyksta Velykų dieną.  Tai pabrėžti, kompozitorius Pietro Mascagni yra sukūręs vieną iš gražiausių chorui operinių momentų.  Pirmojoje scenoje girdėsite šį chorą, kuris prasideda su tekstu Regina coeli (dainuojamas lotyniškai pagal ekleziastinį tarimą).  Žinoma daug puikaus chorinio dainavimo yra ir prieš ir po (pvz. Alfio chorinė daina,  Išgertuvių daina), bet šis choras ypatingai išskirtinas kadangi Velykų šventė Čikagoje bus neseniai praėjus.  Tai bus žiūrovams momentas prisiminti ir apmastyti Velykų reikšmę.

Klausimas:  Įdomu būtų patirti ir apie spektaklyje dalyvaujančius solistus. Ką šiais metais išvysime iš Lietuvos, o taip pat, ką girdėsime is vietinių solistų?

Atsakymas:    Turėsime progos išgirsti tenorą Vytautą Kurnicką, baritoną Eugenijų Vasilevskį, ir kontraltą Laimą Domikaitę – visi pirmą kartą Čikagoje.  Mūsų vietiniai solistai bus Nida Grigalavičiūtė ir Genovaitė Bigenytė.  Kaip ir praeityje, kartu atvažiuoja puikus režisierius Eligijus Domarkas.  Žinoma, kartu dalyvauja mūsų nuolatiniai chormeisteriai Jūratė Grabliauskienė bei Manigirdas Motekaitis (koncertmeisteris).  Visi kviesti atlikėjai pasižymi savo vokaliniais bei artistiniais gabumais aukščiausiame profesiniame lygyje.  Kalbant apie Čikagos Lietuvių operą negalima nepaminėti ir ansamblio valdybos (pirmininkas Vaclovas Momkus), kurios rankose visas pastatymo administracinis darbas yra sutelktas, be kurio būtų neįmanomi šių spektaklių pastatymai.

Klausimas:  Žvelgiant į ateitį, kaip žinia, ateinančiais metais ČLO minės savo 50-ies metų veiklos sukaktį. Jei šis užklausimas ne perankstyvas, gal galėtumėte pasidalinti mintimis ir apie šią ypatingą sukaktį – kaip galėtume paminėti. Iš Lietuvių operos lankytojų girdisi, jog daugelis pageidautų, kad šia ypatinga proga būtų statoma lietuvio kompozitoriaus ar bent lietuviško turinio opera.  Kuria linkme krypsta Jūsų kaip meno vadovo, valdybos bei Operos narių nuomonės.

Atsakymas:   Nėra abejonių,  kad geriausia opera būtų lietuviška tema.  Dar svarbiau yra, kad būtų lietuvis kompozitorius.  Prie to, norisi kad opera paliktų didelį šventišką orumą ir įspūdį bei prisiminimą to 50to jubiliejaus.  Tokia opera yra kompozitoriaus Vytauto Klovos Pilėnai.  Yra ir kitų lietuviškų operų, bet Pilėnai tiesiog žiba ir atspindi lietuvišką ryžtą ir nuolatinį laisvės troškimą, tuo pačiu, paryškina mūsų visų lietuvišką nusiteikimą.  Ši opera buvo labai seniai statyta pas mus, bet buvo tik vienas spektaklis.  Net ir amerikiečių žiūrovų ir orkestrantų pasisakymai po buvusio spektaklio buvo ypatingai teigiami išreiškiantys nuostabą ir susižavėjimą, kad lietuviška opera tokia graži ir muzikiniai įdomi.  Toks žavus ir įspūdingas veikalas reikalauja daugiau spektaklių.  Publika turėtų tiesiog veržtis ir užpildyti pilnutėlę salę pamatyti šią operą.  Taigi, Vytauto Klovos Pilėnai  pastato ateinančią 50 metų šventę atitinkamame kilnumo lygyje.

Nuoširdžiai dėkojame ČLO meno vadovui maestro A. Vasaičiui už pasidalijimą mintimis apie šį pavasarį, sekmadienį balandžio 24 d., statomą P. Mascagni “Cavalleria Rusticana” operą, o taip pat ir apie ateinančiais metais ivyksiančią Lietuvių operos svarbią  sukaktį.

apie Lietuvių operą Čikagoje:

Čikagos Lietuvių opera buvo įkurta 1956 metais.  Susibūrę pokario emigrantai

pradėjo tęsti Lietuvos operinę tradiciją ir kultūrą.  Šis užsimojimas tapo kasmetiniu

įvykiu ir švente (jau 49 metai).  Choras daugumoje mėgėjai, su didele meile muzikai

ir dainai.  Dalyvauja apie 50 choro artistų.

Choras yra važiavęs į gastrolęs ar pasirodęs su bendrais pastatymais Amerikoje,

Kanadoje, Lietuvoje (NLOBT/Lietuvos Operos ir Baleto Teatras, Kauno Valstybinis

Teatras).

Solistai praėjusių spektaklių:

Stasys Baras, Virgilijus Noreika, Irena Milkevičiūtė, Dana Stankaitytė, Jonas Vaznelis,

Algirdas Brazis, Algimantas Grigas, Arvydas Markauskas, Vytautas Juozapaitis,

Sigutė Stonytė,  Gina Čapkauskienė, Stefan Wicik, Arnoldas Voketaitis, Lilija Šukytė,

Audrius Rubežius, Irena Zelenkauskaitė, Vladimiras Prudnikovas, Liudas Norvaišas,

Edgaras Prudkauskas, Bronius Tamašauskas, Nijolė Ambrazaitytė, Dainius Stumbras,

Aldona Stempužienė, Roma Mastienė, Margarita Momkienė, Nerija Linkevičiūtė,

Inesa Linaburgytė, Ligita Račkauskaitė, Česlovas Nausėda, Arūnas Malikėnas,

Vytautas Bakula, Jonas Valuckas, Laimonas Pautienius, Sigitas Dirsė, Jonas Valuckas,

Kęstutis Alčauskis, ir kiti.

Dirigentai:

Aleksandras Kučiūnas, Vytautas Marijošius, Alvydas Vasaitis,

Vytautas Viržonis, Arūnas Kaminskas, Rimas Geniušas, ir kiti.

Režisieriai:

Vladas Baltrušaitis, Kazys Oželis, Eligijus Domarkas, David Hicks, ir kiti.

apie Morton auditorija:

Ši auditorija yra statyta maždaug prieš šimtą metų. Talpina 2,500 žiūrovu.

Salės akustika yra pagirtina, tad solistai mėgsta čia atlikti geriausias savo roles.

Scena yra talpi, ir galima lengvai išdėstyti dekoracijas.  Dekoracijos yra

nuomuojamos iš New York’o arba Milan’o (Italija).  Orkestro ložė yra kukli,

bet talpina 42 profesonalius muzikantus .

Statyti operiniai veikalai:

Aida, Traviata, Norma, Gražina, Pilėnai, Nabucco, Trubadūrai, Lietuviai (I Lituani),

Tosca, Pajacai, Faustas, Carmen, Rigoletto, Vilniaus Varpai, Jūratė ir Kastytis,

Meilės Eliksyras, Lucia di Lammermoor, Kaukių balius, Otello,  Carmina Burana,

Martha, Čigonų baronas, Perlų žvejai, ir kiti.

ALVYDAS VASAITIS 

Čikagos Lietuvių Operos

meno vadovas ir dirigentas

Austrijoje gimęs lietuvių šeimoje, pradėjo muzikos studijas nuo mažens.  Tęsė muzikos ir kitų mokslų studijas gimnazijoje ir universitete.  Nuo 1962 m. Čikagos Lietuvių Operos akompaniatorius, dirigento asistentas, vėliau dirigentas.  Dirigento debiutas 1972m. Lietuvių Šokių šventėje, sekančiais metais parengė ir dirigavo Vlado Jakubėno simfoninių kūrinių koncertą.  1974m. debiutavo kaip Čikagos Lietuvių Operos dirigentas (G.Verdi Un Ballo in Maschera).  1977-83 jis buvo Čikagos Lietuvių Operos pagrindinis dirigentas ir meno vadovas, parengė ir dirigavo G.Donizetti L‘Elisir d‘amore, Lucia di Lammermoor, G.Verdi Nabucco, R.Leoncavallo I Pagliacci, C.Orff sceninės kantatos Carmina Burana, C.M. von Weber Der Freischutz, A.Ponchielli I Lituani pastatymus, sulaukusius ne tik lietuvių, bet ir amerikiečių spaudos puikių įvertinimų

1985m. A.Vasaičio debiutas Vilniuje Lietuvos Operos ir Baleto teatre – G.Verdi La Traviata.  1986m. diriguoja Chicago Chamber Orchestra dalyvaujant D.Stankaitytei, N.Ambrazaitytei, V.Noreikai ir A.Grigui.  1988m. vėl kviečiamas į Vilnių ir su Lietuvos Nacionaliniu simfoniniu orkestru atliekami Brahms‘o simfonija ir Jakubėno simfoniniai kūriniai Tos pačios viešnagės metu Lietuvos Operos ir Baleto teatre diriguoja G.Verdi Otello.  1990m. vasario mėn. jis vėl Vilniuje – diriguoja A.Sodeikos šimtmečio gimimo metinėms skirtą  La Traviata spektaklį, vėliau tais metais vėl grįžta į Vilnių pakviestas į dirigentų eiles dalyvauti Lietuvos Operos Vilniuje 70-čio šventėje.

1989m. A.Vasaitis pakviestas vėl grįžta į Čikagos Lietuvių operos kolektyvą – dirigentas ir meno vadovas.  Jo iniciatyva 1991m. pirmą kartą įvyksta jungtinis Čikagos Lietuvių operos ir Lietuvos Operos ir Baleto teatro pastatymas A.Ponchielli I Lituani operos.  Spektakliai vyko Čikagoje ir Vilniuje.  1991m. rudenį diriguoja Lietuvos Nacionaliniam simfoniniam orkestrui Vilniuje Mozart‘o kūrinių koncertui kuriame dalyvauja JAV smuikininkė L.Veleckytė ir JAV sol. J.Vaznelis.  1995 vasario mėn. diriguoja Lietuvos Nacionaliniam simfoniniam orkestrui Vilniuje Beethoven‘o kūrinių koncertą dalyvaujant JAV smuikininkei L.Veleckytei.

1995m. gruodžio mėn., kaip svečias dirigentas dalyvauja Lietuvos Operos ir Baleto Teatro 75-čiui skirtame jubiliejiniame koncerte.  Po to vėl pastatymai su Čikagos Lietuvių opera – G.Verdi Otello, V.Bellini Norma, V.Klovos Pilėnai, G.Bizet Les Pecheurs de Perles, J.Strauss Der Zigeunerbaron, G.Bizet Carmen, G.Verdi La Traviata, G.Donizetti L‘Elisir d‘Amore, G.Donizetti Lucia di Lammermoor.

A.Vasaičiui diriguojant yra išleistos D.Stankaitytės  bei A.Grigo  dainuojamų operų arijų, ir Čikagos Lietuvių operos choro lietuvių kompozitorių kūrinių  plokštelės talkinant amerikiečių profesionalų orkestrui, o Europoje su Philharmonia Hungarica.  Jam skambinant fortepijonu išleistas D.Stankaitytės dainuojamų lietuvių kompozitorių dainų įrašas .

A.Vasaitis yra ir pajėgus pianistas, dalyvavęs daugelyje koncertų ir yra laimėjęs Amerikos Vidurio vakarų muzikos festivalio aukščiausiąją premiją už L.van Beethoven‘o kūrinių interpretaciją.  Jis taip pat dažnas instrumentalistų ir solistų koncertmeisteris.

Įvertinant A.Vasaičio muzikinį įnašą, 1974 ir 1981m. jam skiriamos Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno Fondo premijos.  1991m. A.Vasaičiui paskirta JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros premija muzikos srityje.

2003 metais jam skirtas Lietuvos Respublikos prezidento, jo ekselencijos Valdo Adamkaus dekretu garbingas apdovanojimas  „Už nuopelnus Lietuvai“  Komandoro kryžius.

FOTOGRAFIJOS, RECENZIJOS

      Sugrįžkite į puslapio viršų, ir spraktelėkite “Photo Gallery”

THIS WEB PAGE AREA UNDER CONSTRUCTION

Lithuanian Opera of Chicago

Vaclovas Momkus, Chief Executive Officer

3222 West 66th Place

Chicago, IL 60629

      Phone (773) 925-6193

Ticket prices range from $20 – $50